Informace pro vycházející žáky

Vaše dítě v tomto školním roce ukončuje povinnou školní docházku, což je důvod proč Vám nabízíme několik rad, jak se zachovat při hledání optimálního studijního oboru pro Vaše dítě. Věříme, že Vám naše rady pomohou dobře vybrat školu, kterou bude Vaše dítě rádo navštěvovat a po jejím absolvování získá zajímavé zaměstnání.

 • Navštivte nejméně dvě školy
 • Na návštěvu školy, ať již v den otevřených dveří či individuálním termínu, jděte v doprovodu svého dítěte
 • Připravte si seznam otázek, které Vás zajímají
 • Neuspokojte se s obecnými informacemi
 • Odpovědi požadujte po kompetentním pracovníku školy
 • Pokud je to možné podívejte se do výuky


Údaje, které by jste měli od školy požadovat:

 • z čeho se skládají přijímací zkoušky
 • jaká je šance na přijetí
 • je škola připojena na internet
 • využití výpočetní techniky při výuce
 • jak je škola vybavena pro výuku odborných předmětů
 • jak a kde bude zajištěna praxe
 • jaké jsou formy spolupráce školy se zaměstnavateli
 • jestli na škole studují žáci se zdravotním postižením
 • jak škola přistupuje k žákům s poruchami učení
 • jaké procento absolventů je evidováno na úřadu práce
 • jaká je perspektiva oboru, na který se dítě hlásí
 • jak škola řeší problémy s drogami nebo šikanou
   

Webové stránky, na kterých naleznete informace ohledně volby dalšího vzdělávání vašeho dítěte.
www.qwo.cz, www.istp.cz, www.mvcr.cz, www.jmskoly.cz, www.msmt.cz, portal.mpsv.cz,

www.infoabsolvent.cz
 

 

přijímací řízení

Termín podání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do 1. března 2019, přihlášky podává zákonný zástupce.


•    Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky. Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání konané v rámci jedné školy, pokud v jeho rámci ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, nelze zkoušku vykonat ve více různých termínech, ve kterých se přijímací zkouška koná.
•    Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
•    Pokud se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem pro přijímací zkoušky do oborů vzdělání v denní formě vzdělávání bez talentové zkoušky.
•    Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Písemnost, kterou nelze doručit, se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb, pokud se doručuje jeho prostřednictvím.
•    Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
•    Uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, musí po oznámení rozhodnutí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole způsobem podle § 60a.
•    Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
•    Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 

adopcni-osvedceni-zoo-brno

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3
517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky
info@zspalackeho.cz